Samtycke


  • Genom att fylla i formuläret och klicka på "Jag samtycker" nedan, samtycker jag till att VIMAB AB får behandla namn och bild, fram till den 2019-12-31, för eventuell publicering av uppgifterna på företagets hemsida och/eller nyhetsbrev.


Samtyckesavtalet i sin helhet

VIMAB AB önskar ditt samtycke till att använda personuppgifter och de sammanhang som redovisas nedan.

Personuppgiftsansvarig

VIMAB AB
556271-0680
Box 279
591 23 Motala

Behandling av följande personuppgifter

Vi önskar behandla följande personuppgifter;

  • Namn
  • Bild

…för nedan angivna ändamål;

  • Publicering av uppgifter på hemsida och/eller nyhetsbrev.

Mottagare

Du avgör själv om Du vill lämna några uppgifter till oss.

Uppgifterna kommer att behandlas av: VIMAB AB

Uppgifterna kommer EJ att överföras till mottagare i tredje land eller internationell organisation.

Period

Personuppgifterna kommer att behandlas fram till den 31 december 2019.

Registrerades rättigheter

Du har även rätt att av den personuppgiftsansvarige begära:

  • tillgång till personuppgifterna
  • rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • radering av personuppgifterna
  • begränsning av behandling som rör personuppgifterna
  • rätt att invända mot behandling
  • rätt till dataportabilitet genom att få ut de på personuppgifter som Du tillhandahållit personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. Du har rätt att överföringen sker direkt mellan de två personuppgiftsansvariga om det är tekniskt möjligt.

Du har rätt att inge klagomål till Sveriges tillsynsmyndighet Datainspektionen.